post

По-доброто управление на евро програмите е причинната миналата година да се учреди БАКЕП. Шест месеца по-късно организацията вече е установила контакт с всички институции, а те търсят нейното становище.

Колко члена има БАКЕП в момента и на какъв етап сте в изграждането на тази организация?

Асоциацията беше представена официално в средата на октомври и оттогава набра много сериозна скорост. Нашите членове са около 30 фирми от реалния сектор, които всеки ден се сблъскват с проблеми при усвояването на евро фондовете. Всички те допринасят за постигането на целите, които сме си поставили. Работим активно в тази насока, като администрацията на асоциацията е сведена до минимум. Идеята е, че нашите проблеми са много специфични и ние сами трябва да се ангажираме с тях, за да има ефект от усилията ни. Организирали сме отделна комисия за всяка от оперативните програми. Работните групи в тези комисии са от специалисти, които познават добре материята. На този принцип се изготвят документите с предложения за промени в програмите. За сега членовете на асоциацията са близо 30 консултантски компании. Физически лица също могат да членуват, те трябва да бъдат добри специалисти, които работят като независими консултанти. Можем да се каже, че членовете ни са представителни за българския сектор на консултантите по евро проектите. Едно от най-сериозните условия за членство, при нас е да влизат само фирми, които работят на открито, имат история и референции. С това изискване целим да въведен правила на консултантския пазар и така да се избегнат практики свързани с нерегламентирани действия, които водят до замразяване на програмите. След бенефициентите, консултантите имат най-голям интерес процесът на усвояване на фондовете да върви добре. В крайна сметка това представлява нашия бизнес. Стремим се да обясним това на държавната администрация, защото поради различни причини се насложи негативно отношение към консултантските фирми.

На какво се дължи тази сянка върху репутацията на консултантския бизнес у нас?

Факт е, че определени корупционни схеми използваха за основа консултантски фирми от бранша. За това искаме да разграничим онези консултантски компании, които не работят по правилата и така да намалим лошите практики. Асоциацията има етичен кодекс, който трябва да се приеме от всеки кандидат, а на това се гледа много сериозно. За шестте месеца от както съществува БАКЕП установихме контакт с всички институции и вече ни канят на дискусии и искат нашето становище. 

Може ли да се каже, че БАКЕП е реален партньор на институциите?

Засега нещата се развиват положително. Асоциацията изготвя много голям обем документи, но на администрацията й трябва време, за да преработи и приложи всичките тези предложения. Проблемът обаче е сериозен – нивата на усвояемост в България са изключително ниски. Изгубеното време може да навакса само с много целенасочена работа. Нужни са конкретни цели, задачи и графици. За бизнеса е много важно да имат яснота как и кога може да кандидатства за финансиране. Компаниите проявяват разбиране, в случаите, когато схемите са бавят по обективни причини. Въпреки това, те искат яснота, за да могат да планират работата си.  БАКЕП ще се стреми да постигне прозрачност в процеса на усвояване на средствата от ЕС. Нужно е да се знае на какъв етап от развитието си е всеки един проект от всяка оперативна програма. Тази информация трябва да бъде лесно достъпна, за да може бенефициентът сам да проверява това. И не на последно място нужно е да има строг график, който да се спазва от всички заинтересовани страни. 

До колко асоциацията може да помогне на институциите със своя експертен капацитет?

Има такава възможност, но внимателно трябва да се отчете възможността за конфликт на интереси, защото все пак консултантите участват и в изготвянето на проектите.  Всяка институция трябва да отчете къде се намира тази граница. Например консултантските фирми не могат да участват в създаването на правила, които после те ще трябва да изпълняват. По-важно е да ги подпомогнем с идеи и концепции, а механизмът на тяхното прилагане и разработване зависи изцяло от институциите. 

Какви резултати могат да се отчетат от работата на асоциацията до сега?

Имаме положителен пробив при Оперативна програма Конкурентоспособност. Това е една тежка и исторически обременена програма. Водим добър диалог с Управляващия орган на програмата – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Там администрацията наистина осъзнава, че трябва много спешно да се направят промени и да се смени изцяло подхода на работа. Засега асоциацията е фокусирана основно върху двете програми, от които бизнесът зависи най-много. Това са ОП Конкурентоспособност и Програмата за развитие на селските региони. Когато стартират и други оперативни програми, където частния бизнес може да кандидатства, ще насочим усилията си и към тях. Акцентът на БАКЕП е защитата на интересите на частните бенефициенти. Такъв е типът на членската  ни маса.

Очаквате ли раздвижване на процедурите по ОП Конкурентоспособност през тази година? 

Да. Ще стартират някои много важни схеми, от които бизнесът в България има нужда. Ще бъде приложен и подход на приоритизиране на секторите и регионите, където ще се насочват средствата. Трябва да се направи добър анализ на икономическите секторите и така да се подредят по важност. Нужно е да се насочат повече средства към изостаналите региони. Но разбира се, най-същественото е парите да отидат там където могат да се усвоят. По време на финансова криза, банките много трудно кредитират проекти,  дори когато те са одобрени по европейски програми. Заради това е нужен баланс между идеята да се развиват изостаналите региони и стремежа за общото използване на средствата.


Как реагираха клиентите на консултантските компании на идеята да се създаде тази асоциация?

Много положително. Те самите се оплакват от нередностите и забавянията по оперативните програми, но са много ангажирани в бизнеса си и нямат време да се занимават с публични изяви. Ние обединяваме усилията си с отделни браншови организации. Те формулират своите проблеми, върху които пък ние можем да стъпим, за да изготвим предложения за промени. 

Имате ли установени връзки с европейските институции?

Една от целите на БАКЕП е да бъде елемент в комуникацията между българските и европейските институции. Добрата и навременна комуникация с Европа е един от пропуските на предходното правителство. Голяма част от проблемите възникват точно при неправилна и непрофесионална комуникация с европейските институции. 


Какво е настроението сред бизнеса по отношение на оперативните програми на ЕС?

Програмите определено се разглеждат като антикризисен инструмент и това е един от малкото, които съществуват в момента. Но от друга страна забавянето и излишните административни трудности обезкуражават компаниите. Точно към това трябва да се насочат усилията на БАКЕП. От една страна финансовите институции са изключително консервативни сега, а от друга  самите бенефициенти не са мотивирани да кандидатстват. Оказва се, че ако дадена компания се нуждае от определена инвестиция и я финансира сама, ефектът от нея може да бъде по-голям само защото е избран точния момент. Ако обаче компанията реши да търси средства от евро фондовете и така да забави осъществяването на конкретната бизнес идея, по-скоро може да загуби. Това е парадокс. Икономическата обстановка сега е много динамична и компаниите трябва да се съобразяват тези условия. 

Какви са вашите наблюдения върху капацитета на администрацията? Подобрява ли се квалификацията на тези служители?

Това е въпрос на мотивация. Според мен подходът да не се изплащат допълнителни стимули на служителите в институциите, както се правеше преди, е много грешен.  Материалният стимул е важен, за да не се корумпират кадърните хора, от които зависи работата на администрацията.  Специално тези средства не идват от бюджета, а са предвидени в оперативна програма Техническа помощ. Институциите трябва едновременно да контролират дейността на служителите си, за да няма нерегламентирани действия, но и  трябва да им дават стимули.

Интервюто взе Камелия Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *