post

Над 73% от бюджета на ОП Развитие на човешките ресурси вече е разпределен

Общо 13 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативна програма Развитие на човешките ресурси са одобрени от Комитета за наблюдение на програмата. Техният общ бюджет достига 271 млн. лв.
 
Още 25 млн. лв. ще бъдат прибавени по схемата за обучение на заети лица чрез ваучери по операция „Аз мога”. Интересът към схемата е голям и тази мярка ще даде възможност на повече лица да получат допълнителна квалификация. В рамките на одобрените нови операции ще бъде осигурена подкрепа за платени стажове на 13 500 младежи, завършили образование, за наемането на лични асистенти за 9 000 лица с увреждания, за интеграция на пазара на труда на неактивни лица от уязвимите групи, за създаване на нови и подкрепа на съществуващите социални предприятия и кооперации на хората с увреждания, за повишаване на квалификацията на 42 000 учители и за развитие на системата за професионално ориентиране и кариерно развитие в системата на средното образование.
 
След тези промени вече над 73 % от бюджета на програмата са насочени за финансиране на конкретни мерки по всички политики, които ОП Развитие на човешките ресурси обхваща. Комитетът за наблюдение одобри Годишният доклад за изпълнението на програмата за миналата година. Общият брой обхванати лица по изпълняваните проекти по програмата през 2009 г. е 196 818, което е със 102 505 повече, отколкото през 2008 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *