post

Исканията за заеми са били 96 на брой

Общо 70 кредита на 57 общини са одобрени за финансиране от фонда за органите на местното самоуправление (ФЛАГ) през миналата година. Те са на стойност 72 776 хил. лв. и подкрепят изпълнението на проекти за 242 млн. лв.

Общо 96 искания от общини за кредит са постъпили във фонда за този период. Тяхната обща стойност е 120.7 млн. лв. и са в подкрепа на проекти за 390 млн. лв. Това става ясно от отчета за дейността на фонда за 2009 г.

Първоначалният акционерен капитал на дружеството от 30 млн. лв.  и е увеличен с допълнителни 30 млн. лв., като общият акционерен капитал достигна 60 млн. лв.  Заедно с привлечения дългосрочен кредитен ресурс по силата на двете сключени заемни споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие, възможността на ФЛАГ да кредитира общините достигна 200 млн. лв. при съотношение собствен към привлечен ресурс от 30/70.

Фондът се управлява от Съвет на директорите, който се състои от седем члена. Те организират и ръководят текущата дейност на фонда при осъществяване на всички негови функции. През 2009 г. са проведени общо 25 заседания, на основната част, от които са приети решения за одобряване на кредити и тяхното анексиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *