post

Общо 55 проекта в неправителствения сектор се изпълват в момента с подкрепата на Европейското икономическо пространство

Какъв е размерът на финансирането, което се предоставя от грантовете по механизма за Европейското икономическо пространство?

Финансовата помощ е предоставена от Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Норвегия е  най-големия финансов донор в програмата. Общата сума на финансовия инструмент възлиза на 21 млн. евро за периода до 2011 г. В рамките на схемата има и специалният фонд, който подкрепя проекти на неправителствени организации. Парите, предвидени само за българските организации от този сектор възлизат на 2 млн. евро.  Средствата вече са разпределени в 55 проекта, които в момента се изпълняват. Важно е да се знае, че при кандидатстване за финансова подкрепа по тази схема не е задължително организациите да осъществяват своите проекти заедно с норвежки партньори. Подходът е добър в случаите, когато българските организации могат да се възползват от установени добри практики в дадена област, но не е задължителен.

Какви са възможностите за кандидатстване?

Първата фаза за настоящия програмен период, когато организациите имаха възможност да участват със своите проектни предложения, вече приключи. В момента тече етапа на изпълнение на одобрените проектите. Цялата процедура е базирана на меморандум за разбирателство между правителството на България и страните от Европейското икономическо сътрудничество. Последното такова споразумение беше подписано през 2008 г.  Първата покана към кандидатите беше отправена в края на същата година и така спечелилите проекти започнаха да се изпълняват през 2009 г.  През април 2011 г. изтича срока, в който всички проекти трябва да бъдат осъществени. Техният мониторинг се прави от специален секретариат, базиран в Брюксел. 

Друга финансова схема, която подкрепя инициативи в България и се финансира от Кралство Норвегия е програмата за двустранно сътрудничество между държавите.  В момента по нея се изпълняват 22 проекта, а общата сума на финансовата подкрепа, която те ползват е 20 млн. евро. Така размера на безвъзмездната помощ, която България може да ползва чрез механизма на Европейското икономическо сътрудничество е близо 22 млн. евро.

Как се изпълняват одобрените проекти към настоящия момент?

Повечето проекти ще бъдат изпълнени в срок. При няколко обаче се отчита закъснение. Подкрепените инициативи в неправителствения сектор се развиват доста добре. Причинната за закъснението е структурните промени в българските институции, които настъпиха след като новото правителство на България встъпи в длъжност през лятото на миналата година. Тогава бяха закрити някои държавни агенции, а националното звено, което управлява норвежките грантове беше преместено от Министерството на финансите в Министерски съвет. Това доведе до забавяне на някои проекти, но въпреки това те ще бъдат завършени.

Какъв е интересът към възможностите за финансиране по механизма на Европейското икономическо сътрудничество?

Интересът е огромен, особено към фонда, който подкрепя неправителствените организации. Много от кандидатите, които се отзоваха на последната покана за проектни предложения, трябваше да бъдат отхвърлени, а сред тях имаше и добри идеи.

Кога ще бъде следващата покана за проектни предложения?

Все още не е решено. Всичко зависи от това колко пари ще бъдат заделени за механизма на Европейското икономическо сътрудничество през следващия петгодишен период. Средствата ще бъдат определени чрез споразумение между страните членки на финансовия механизъм и Европейската комисия. Може да се окаже, че парите, които са на разположения за отделните страни бенефициенти в тази програма са повече от колкото за предишния програмен период.  Меморандумът вече е подготвен, а неговото подписване трябва да се случи преди да започнат летните ваканции за европейските институции. След като това се стане факт ще започнат преговорите с всяка страна, за да се подпише ново споразумение за сътрудничество. Едва тогава ще се обяви и следващата покана за проектни предложения. Надявам се това да стане или в края на тази година или в началото на следващата.

Интервюто взе Камелия Иванова