post

България се нуждае от култура на държавната администрация

Как оценявате усвояването на евросредствата в България?

Трудно е да се отсъди как европейските фондове се управляват в България към момента. Напоследък  се забелязва голямо движение в това отношение и се надявам това да доведе до някакви резултати. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд получиха нужната степен на управление в страната след като се създаде ресорното министерство за еврофондовете. Управляващите структури, които бяха обособени по време на присъединяването на страната към ЕС, не отговаряха на нужните изисквания.

Как се справя правителството на ниво оперативни програми?

Структурните фондове на ЕС и тяхната философия са трудни за изпълнение. Правилата за управление на програмите и финансовите потоци, както и тези за изпълнение и контрол са развивани в страните от Западна Европа в продължение на десетилетия. Освен това тези правила се основават на администрации на много по-богати държави, които притежават много по-солидни административни и управленски структури. За новите страни членки е истинска борба, за да реконструират своите администрации и да променят основните модели на финансова намеса и контрол. В случаят на България политическите структури и административният капацитет просто не бяха на мястото си.

Въпреки това, вярвам, че някои важни грешки можеха да бъдат избегнати. Например не трябваше да се чака толкова дълго за да се създадат точните институции, които да отговарят за толкова важни и значителни по размер финансови ресурси. Но сега трябва да се гледа напред.

Какви са вашите препоръки за в бъдеще?

Все още имам какво да се прави. Нужно е да се вложат големи усилия, за да осигури точната информация за потенциалните бенефициенти. Трябва да се улесни достъпът на компаниите, гражданите и институциите до нужната документация. Процесите трябва да се насочат добре, оценяването на проектните предложения трябва да стане прозрачно и ефективно, което пък ще доведе до бързи и навременни плащания към бенефициентите. Със сигурност са нужни яснота, стройни процедури и контрол. Процесът трябва да е ефективен, аполитичен и да е насочен към качествените проекти.
 
По-добър стратегически фокус ще е необходим за бъдещия програмен период. Но за сега приоритет трябва да бъде смазването и работата на настоящата система. Трябва да се промени и културата на управлението. Нужно е да се стимулира добрия мениджмънт, инициативността и взиманата помощ между различните дирекции на управляващите органи. Добре е да се насърчава ангажиментът им към проблемите на частния сектор, така че да помагат на гражданите и бизнеса, за да се възползват те от възможностите за финансиране по оперативните програми.

В България все още не е възникнала културата на държавното обслужване и на инициативността. Надявам се, че в крайна сметка тя ще се развие с времето.


Интервюто взе Камелия Иванова.