post

Финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси

Около 1 200 трудови посредници ще бъдат обучени по нов европроект, който се фокусира върху уязвимите групи на пазара на труда. Това ще бъдат служители от структурите на Агенция по заетостта – конкретен бенефициент на финансирането по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Стойността на проекта „Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда – Да успеем заедно” е 5.995 млн. лв. и ще се реализира в продължение на 35 месеца.

Целта е да се инвестира в повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги от страна на Агенция по заетостта посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран към специфичните нужди на уязвимите групи на пазара на труда и ключови работодатели в отделните региони на страната. За нуждите на хората с увреждания, представители на етническите малцинства и трайно безработни, в бюрата по труда в цялата страна ще бъдат наети 250 трудови медиатори, които въз основа на специфичните потребности на отделните целеви групи ще осигуряват достъп до услуги, съобразени с техните възможности и потребности. Проектът предвижда и обучение на 1 200 трудови посредници от структурите на Агенция по заетостта за работа с уязвимите групи на пазара на труда.

В рамките на изпълнението му ще се организират и регионални и специализирани трудови борси, които дават възможност за директен контакт между работодателите и търсещите работа лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *