post

Целта е въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност”, съобщават от ведомството.

Изменението на насоките касае следните процедури:
1. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,   без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
2. Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстванеBG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
3. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
4. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
 5. Процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
6. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”
 7. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Измененията имат за цел единствено и само въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите за попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за Малки и средни предприятия, уточняват от Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност. Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, както и утвърдените със Заповед  на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка.

От ведомството обръщат внимание на кандидатите да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповедта -30.03.2011 г., Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *