НовиниОколна среда

Започват информационни дни в сектор Биоразнообразие

Срещите ще се проведат на 4-5 април 2011 г. в гр. София, в сградата на МОСВ

Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще проведе информационни дни по процедура “Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания”.

Цел на процедурата е изготвянето на планове за управление на 13 защитени зони за опазване на дивите птици – Долни Богров, Ятата, Каменски баир, Чаиря, Оризища Цалапица, Берковица, Кочериново, Мещица, Рибарници Пловдив и Челопечене и язовирите Конуш, Овчарица и Жребчево. Дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мониторинг на птици, проучвания, инвентаризации, анализи и картиране на местообитанията за птици.

Финансирането е на стойност 3 млн. лв. и се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма “Околна среда”.

Потенциални кандидати по процедурата са регионалните инспекции по околна среда и води, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите към ИАГ, общински администрации, нестопански организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *