НовиниУслуги

Форум ще разисква предизвикателствата пред новия програмен период за еврофондовете

В дискусията ще участват министър Дончев, представителите на държавите членки в ЕС, представители на гражданския сектор в България

“Как по-ефективно да се планират средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС пред следващия програмен период (2014-2020), така че да допринесат реално за развитието на България през следващите 10 години? Какви са научените уроци през настоящия период на планиране? Може ли да се оптимизира гражданското участие в определяне на приоритетите на развитие на България за в бъдеще и какви предпоставки са необходими за това?”.

Това са част от въпросите, на които ще се търси отговор в организираната от Институт „Отворено общество” – София дискусия на 6 април в хотел „Радисън” с участието на Министъра по управлението на фондовете от ЕС, представителите на посолствата на държавите членки в ЕС и около сто представители на гражданския сектор в България.

Форумът представя основните заключения и предложения от изследването “Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база на анализа на опита от периода 2007–2013 г.”

Публикацията на Институт „Отворено общество” – София представя резултатите, констатациите и препоръките от анализа на процеса на програмиране на настоящия финансов период 2007–2013 г. и формулира вероятните предизвикателства пред предстоящия процес на национално програмиране в България  в периода 2014–2020 г.

Основната цел на публикацията е да осигури навременно и конструктивно „ранно предупреждение” за вероятните предизвикателства пред новото програмиране и да направи предложения за тяхното смекчаване и пълно преодоляване. Направените предложения почиват на европейски и национални подходи и добри практики, демонстрирали своята ефективност в България и в други държави – членки на ЕС. Изследването се стреми да компенсира констатираните дефицити през настоящия период чрез формулиране на препоръки както към вземащите решения, така и към неправителствения сектор в България.

На дискусията ще бъдат представени и резултатите от проведените шест регионални форума с участие на над 160 граждански организации във всеки от районите за регионално планиране, които формулират своите очаквания към предстоящия период на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране по отношение на: възможностите и необходимите предпоставки за гражданско участие във всяка една от фазите на планиране, рисковете и предизвикателствата и възможните решения за тяхното преодоляване на местно ниво.

Инициативата е част от дневния ред на Форум Гражданско участие – неформална структура, обединяваща усилията на повече от 90 неправителствени организации в България за създаване на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско равнище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *