post

Финансовото министерство е изпратило завление за 17 млн. евро по ОПОС

Министерство на финансите изпрати заявление към Европейската комисия за плащане на още 17 млн. евро по Оперативна програма „Околна среда”. В най-скоро време ведомството очаква и да получи 15 млн. евро вече заявени плащания по програмата.

Получените средства от ЕК, заедно с кореспондиращите бюджетни средства, ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на околната среда и водите за извършване на плащания по проекти по ОПОС.

Ускореният паричен поток гарантира значителен по размер свеж финансов ресурс за бенефициентите по програмата. Това от своя страна ще подпомогне успешното изпълнение на проектите в този ключов сектор, отговорен за провеждане на държавата политика в областта на опазването на околната среда, поясняват от МФ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *