post

Очаква се сериозен ръст на плащанията към бенефициентите

Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички препоръки на Европейската комисия за подобряване на системите за управление и контрол на Оперативна програма “Околна среда”, казва в свое писмо генералния директор на Генерална дирекция “Регионална политика” на ЕК Дирк Анер.

В него става ясно, че МОСВ е изпълнило успешно предприетите корективни действия, установените недостатъци за периода до средата на 2009 г. са отстранени и контролът върху изпълнението на проектите по ОПОС функционира правилно. Европейската комисия потвърждава успешното приключване на пълния набор от коригиращи мерки за реформиране на програмата и отчита, че “българските власти са предоставили достатъчно доказателства за разрешаване на проблемната ситуация”.

Очаква се сериозен ръст на плащанията към бенефициентите, което да доведе до успешното усвояване на средствата по Оперативна програма “Околна среда”, пише още в писмото г-н Анер.

До момента по програмата са договорени 34% от средствата (около 1 200 000 000 лева), като се очаква до края на годината процентът да достигне 47. Министерство на финансите очаква в най-кратки срокове да получи всички заявени плащания по програмата в размер на 15 млн. евро. В изпълнение на стандартните процедури при управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд, като част от регулярния процес по възстановяване на средства от ЕК, Сертифициращият орган в Министерство на финансите вече е изпратил заявление за плащане за още 17 млн. евро.

Получените средства от ЕК, заедно с кореспондиращите бюджетни средства ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на околната среда и водите за извършване на плащания по проекти по оперативната програма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *