post

На 1 юни кметовете на 34 общини ще парафират документите

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с кметовете на 34 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схема “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Безвъзмездната финансова помощ възлиза на 30,5 млн. лв. и ще бъде предоставена за изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населените места на малки общини извън градските агломерации (вкл. почистване и разширяване на речни корита, корекции на реки и дерета, защитни диги и крайбрежни стени по речните брегове, охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води).

Ще се финансират също изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др, които са част от инфраструктура за защита от наводнения на населените места.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *