post

Целта й е подобряване цялостния контрол на предлаганите в България медицински изделия

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Целта на процедурата е да подобри цялостния контрол на предлаганите в България медицински изделия посредством създаването на национална електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, която ще се поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Въвеждането на базата данни ще предоставя публична информация относно медицинските изделия и ще съдейства на гражданския контрол на разходването на публични средства за медицински изделия.
Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция по лекарствата.

Допустимите дейности по настоящата схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са анализ и предложение за методика на създаване (кодиране) на национална идентификационна система за медицински изделия; разработване на техническо задание за избор на изпълнител за създаване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”; разработване и внедряване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”; закупуване и инсталиране на необходимия хардуер; обучение на служители, които ще осъществяват административни и контролни функции по отношение на съдържанието на базата данни на медицинските изделия.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 150 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 22 юли 2011 г., 17:30 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *