post

Безработни младежи ще могат да се реализират в министерства, администрация или служби по заетостта

С един месец – до 29 юли 2011 г, е удължен срокът за кандидатстване по програмата „Старт на кариерата”, съобщиха от Агенцията по заетостта. Така се предоставя възможност и на младежите, които ще се дипломират в рамките на лятната изпитна сесия на 2011 г., да кандидатства по програмата за работа в централни ведомства, областни или общински администрации.

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Тя се реализира в два компонента. Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации. Работните места се утвържадават с квоти от министъра на труда и социалната политика.

Компонент 2 е насочен към младежи до 24 г. завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Работодателите по него са от частния сектор.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *