ЗемеделиеНовини

Одобрени са 189 заявления за подпомагане на полупазарни стопанства

ДФЗ изплати субсидии за над 3 млн. лв по мярка 214

ДФ „Земеделие” одобри 189 заявления от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от пресцентъра на ведомството. Заявленията са по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР.

От началото на прием 2011 фондът е получил общо 995 предложения за подпомагане по мярката. Одобрените бенефициенти ще получават субсидия в размер на 1 500 евро годишно в продължение на 5 години.

Субсидиите по Мярка 141 се отпускат с цел преодоляване на трудностите, които изпитват полупазарните стопанства, когато преструктурират земеделската си дейност.

От ДФ „земеделие“ съобщиха още, че са изплатени субсидиите за 412 агроекологични по Мярка 214 „Агроекологични плащания”, за направленията „Земи с висока природна стойност – ВПС”, „Пасторализъм” и „Редки местни породи”. Общият размер на оторизираните субсидии е 3 252 155.55 лв.

С тях основно биват подпомагани фермери, които развиват традиционно животновъдство и поддържат пасища с особено значение за природата. Средствата за агроекология вече са преведени в сметките на бенефициентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *