post

Целта й е приобщаване на лица, изтърпели наказания и лишени от свобода

Агенция по заетостта стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Обучение и адаптация” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Целта на процедурата е да се даде възможност на лицата, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за активно поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптирането им към външната среда, след изтърпяване на съответното наказание.

Допустими за финансиране дейности по настоящата схема са осигуряване на гъвкави форми на обучение в съответствие с индивидуалните потребности на осъдените; включване на лицата от целевата група в професионално обучение в съответствие с техните индивидуални възможности и образователен ценз; предоставяне на посреднически услуги от Агенция по заетостта на лицата, преминали обучение, на които им предстои напускане на местата за лишаване от свобода.

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора, Сливен и Бойчиновци, директно свързани с постигане на целите на настоящата процедура.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 5 500 000 лв, а крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 20.09.2011 г.

Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи до 31.10.2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *