post

От значение за нарастването е и сътрудничеството с други организации, например – висши учебни заведения

Най-големите компании в ЕС, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), очакват глобалните им инвестиции в тази област да нарастват с 5% годишно от 2011 до 2013 година. Това надвишава повече от два пъти миналогодишните предвиждания и представлява значителен подем в сравнение с 2009 година, когато се наложи тези дружества да съкратят бюджетите си за НИРД с 2,6 процента, съобщи българската пресслужба на Европейската комисия.

По сведения от 205 компании, взели участие в проучването, средно 27 на сто от годишните им продажби представляват иновационни продукти, въведени на пазара през последните три години, което още веднъж показва, че иновациите са ключът към търговския успех и създаването на работни места.

Според европейският комисар по въпросите на изследвателската дейност, иновациите и науката Мойра Гийгън-Куин, за да бъдат постигнати целите на стратегията “Европа 2020”, включително увеличаването на инвестициите в НИРД в ЕС до 3 процента от БВП, прогнозните инвестиции за периода 2011-2013 г. трябва да бъдат осъществени на практика.

„В следващите години ще е необходимо да нарастват по-бързо и частните инвестиции в НИРД, както от страна на големите компании, включени в настоящото проучване, така и от страна на малките и средните предприятия. Ще очакваме реални резултати и от инициативата “Съюз за иновации”, за да стане Европа по-привлекателно място за инвестиции в НИРД”, добави комисарят.
 
Компаниите, взели участие в проучването, очакват техните инвестиции в НИРД в ЕС да нарастват с 3 процента годишно през следващите три години. Въпреки че този процент е по-нисък от очаквания растеж в други региони на света, те предвиждат 75 процента от инвестициите им в НИРД да бъдат в рамките на ЕС. Най-високият процент на увеличение на инвестициите в НИРД се очаква в Китай (25 на сто), в Япония (17 на сто), в други европейски държави (8 на сто), в Индия (8 на сто) и в САЩ и Канада (5 на сто).

Тази тенденция може да се проследи в три от четири предходни проучвания и показва, че компаниите в ЕС желаят да извлекат полза от растежа в развиващите се икономики, запазвайки в центъра на полезрението си ЕС. Това се потвърждава от техните данни относно номиналния размер на инвестициите в НИРД, който се предвижда през следващите три години да се увеличи с 2,2 млрд. евро в ЕС и с 2,7 млрд. евро извън ЕС.

Като решаващи фактори с положително въздействие върху иновациите се посочват наличието на квалифициран персонал и публично подпомагане, като субсидии и данъчни облекчения. От значение е и сътрудничеството с други организации, например – висши учебни заведения. Всички сектори изтъкват като отрицателен фактор разходите, свързани с правата на интелектуална собственост (ПИС), и времето, необходимо за осигуряване защитата на тези права.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *