post

Крайният срок за подаване на Заявления за интерес е 12 октомври 2011 г .

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) публикува Покана за заявяване на интерес за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране.

Крайният срок за подаване на Заявления за интерес по финансовия инструмент е 12 октомври 2011 г .

Целта на финансовия инструмент е да подкрепи предприятията в техните ранни етапи на развитие, като им предостави финансиране под формата на капитал или квази-капитал, като по този начин се подобри достъпа до финансиране на този неадресиран до момента сегмент от пазара на МСП, както и да спомогне прехода към икономика, базирана на знанието в България.

От страна на Холдинговия Фонд по JEREMIE ще бъдат инвестирани до 20 млн. евро.

Заинтересованите кандидати могат да прочетат пълния текст на Поканата на следния интернет адрес: http://www.eif.org/ и да подадат своите Заявления за заявяване на интерес до ЕИФ, използвайки информацията за контакт, посочена в съответната Покана за заявяване на интерес.

Въпроси относно Поканата за заявяване на интерес трябва да бъдат отправени преди 28 септември на електронна поща: info.rbd@eif.org. Кандидатите няма да получат индивидуални отговори на зададените въпроси. Отговори на всички получени въпроси, изпратени в срок, ще бъдат публикувани заедно с пояснителен документ на интернет страницата на ЕИФ.

Инициативата съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия JEREMIE, предоставя възможността на държавите членки да използват част от средствата по структурните фондове за финансиране на разходите във връзка с операции, представляващи подкрепа на инструменти на финансов инженеринг за малки и средни предприятия, като фондове за рисков капитал, гаранции и заеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *