НовиниУслуги

Прокуратурата започва изпълнение на европроект

“Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления” се финансира по ОПАК

Районната прокуратура стартира проект “Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, съобщиха от ведомството.
 
Проектът е на стойност  568 999, 70 лева и се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” по приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”.

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Прокуратурата на Република България по дела на организираната престъпност чрез повишаване ефективността при управление на човешките ресурси в специализираните прокуратури и подобряване квалификацията и тясната специализация на работещите по дела срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпления за по-пълноценно осъществяване на законоустановените им правомощия.

В рамките на дейностите ще бъде направено изследване и анализ на кадровата обезпеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификация и оптимизиране управлението на магистратите от специализираните прокуратури. Ще се проучват и анализират прилаганите добри практики в държави-членки на ЕС със сходни специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност и свързани с нея престъпления.

Проектът предвижда още изготвяне и публикуване на учебно помагало (справочник) за борба с организираната престъпност, съдържащо: правна регламентация на борбата с организираната престъпност в България; добри практики в държави-членки на ЕС; основни правила, модели и препоръки за работата по дела за организирана престъпност; съдебна практика и примерни казуси; повишаване квалификацията на административните ръководители на специализираните прокуратури и на работещите по дела за организирана престъпност и свързани с нея престъпления, чрез проучване на място на добри европейски практики, изготвяне и прилагане на стратегия за обучение (обучение на обучители и обучение на магистрати) и чрез учебно помагало (справочник) за борба с организираната престъпност; повишаване стабилността на специализираните прокуратури, възможностите им за ефективно функциониране и осигуряване на справедлив, безпристрастен и ефикасен съдебен процес, като резултат от повишаване ефективността на управлението и повишаване квалификацията на работещите в тях прокурори и следователи, както и осигуряване на законосъобразност и публичност на дейността на прокуратурата по проекта, неговите цели и постигнати резултати с дългосрочен ефект.

Период за изпълнение на проекта е  8 месеца (от 27.01.2012 г. до 27.07.2013 г.)

Очаквани резултати
– Установени потребности и насоки за оптимизиране управлението и повишаване квалификацията на административните ръководители и магистратите от специализираните прокуратури;
– Установени добри европейски практики в управлението на човешките ресурси – прокурори и следователи, работещи по дела на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления;
– Изработено учебно помагало (справочник) за борба с организираната престъпност съдържащ: 1. правна регламентация на борбата с организираната престъпност в България; 2. добри практики в държави-членки на ЕС; 3. основни правила, модели и препоръки за работата по дела за организирана престъпност и свързаните с нея престъпления; 4. съдебна практика и примерни казуси.
– Изработена стратегия и програма за текущо обучение на работещи по дела за организирана престъпност и свързаните с нея престъпления;
– Повишена компетентност на административните ръководители на специализираните прокуратури. Повишена компетентност и специализация на магистратите и прокурорските помощници от целевите групи. Обучени 8 обучители. Обучени 60 прокурори, следователи и прокурорски помощници.
– Повишено обществено доверие в ефективността и прозрачността на работата, както и капацитета и компетентността на прокуратурата в борбата с организираната престъпност и свързани с нея престъпления.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *