НовиниУслуги

Кризата се е отразила негативно върху региоанлното развитие на страната

Ускоряване на плащанията е един от проблемите, с които правителството не се е справило, се казва в доклад на ЕК

Икономическата криза се е отразила силно негативно върху регионалното развитие на България и на потенциалните бенефициенти. Наличното частно финансиране, което значително намалява в края на 2008 г., е възобновено в много по-ограничени обеми в началото на 2011 година. Това се казва в Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България, който беше публикуван от Генерална дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия.  

Според анализаторите през втората половина на 2010 година публичните разходи на централно и местно равнище рязко се свиват. Фондовете на ЕС се превръщат в основен източник на финансиране и инвестиции в публичния и частния сектор по време на кризата, но не са в състояние да компенсират негативните последици от икономическия спад. 

До края на юли 2011 г. делът на договорените средства по всички оперативни програми възлиза на 50% от общо наличните за страната бюджети за 2007 – 2013 г. Равнището на договорено финансиране по всички оперативни програми се е увеличило с 55% в периода 2009-2010 г. и с още 13.5% през следващите пет месеца до 31 май 2011 г. Средствата, изплатени на бенефициентите по седемте оперативни програми, са се увеличили като дял от общите бюджети от 1% (2009 г.) до 14% (31 юли 2011 г.). 

Докладът извежда на преден план нерешените от българското правителство проблеми по отношение подобряване на въздействието на европейските фондове. Като такива са посочени ускоряване на плащанията към бенефициентите; необходимост от концентриране върху няколко ключови приоритета, с добре дефинирани цели и показатели за тяхната реализация; подобряване на системата за оценка на изпълнението на оперативните програми. България все още събира опит в оценката на оперативните програми. До август 2011 г. е подготвена само средносрочната оценка на ОП “Регионално развитие” (ОПРР); подобряване на регионалната координация на оперативните програми и предоставяне на необходимите оперативни средства (организационен капацитет и финансови ресурси) на Регионалните съвети за развитие, както и де-бюрократизация и де-формализация на процедурите за обществени поръчки и въвеждането на електронно подаване и отчитане за всички оперативни програми. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *