post

Одобрен е проект за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение между българското правителство и ЕИФ

Кабинетът одобри проектите на споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в България.

Измененията отразяват промени в Оперативна програма „Конкурентоспособност”, с които се въвежда нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска. За целта са осигурени 150 млн. евро. Те са предназначени за съфинансиране на нови банкови кредити от страна на Холдинговия фонд по JEREMIE чрез предоставяне на безлихвени заеми за приблизително половината от размера на одобрените заеми за малки и средни предприятия.

Очаква се намалението на общия лихвен процент, начисляван върху кредит за предприятие, в резултат на прилагането на инструмента да стимулира фирмите да изпълняват инвестиционните си намерения. Една от основните причини за прекратяване на договори по ОП „Конкурентоспособност” досега беше затрудненият достъп до мостово финансиране. Увеличението на капитала на Холдинговия фонд и въвеждането на новия финансов инструмент ще позволят тази слабост да бъде отстранена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *