ЗемеделиеНовини

Засилен интерес към биопроизводството

Броят на производители, преработватели и търговци отбелязва ръст с 30% за една година

С близо пет пъти е нарастнал броя на регистрираните  биологични производители, преработватели и търговци у нас за последните 5 години, показват данни на Министерство на земеделието и храните. Към края на миналата година техният брой е 1 054, с близо 30% повече спрямо предходната година. След повече от двойно увеличение през 2010 г., продължават да нарастват и площите, обхванати от системата на контрол на биологично производство, достигайки до 26 622 ха през 2011 г.  

Според експертите интересът към биологично производство в България, което се обуславя от нарастващото търсене на биологична продукция в световен мащаб. Основна част от продукцията се изнася, като българските биологични продукти намират добър прием на европейския и световен пазар. 

От растениевъдното направление на биологичното производство най-предпочитани от производителите са зърнено-житните култури, техническите култури и трайните насаждения. Отглеждат се основно пшеница, царевица, ечемик и ръж. Площите с ръж се увеличават два пъти и половина спрямо предходната година. Сериозно увеличение се наблюдава и при площите с царевица.

При площите, заети с технически култури също се отчита нарастване през 2011 г. Единствено спад има при фуражни култури. 

Площите, заети със зеленчуци, отглеждани по биологичен начин през 2011 г. са в размер на 670 ха – с около 240 ха повече спрямо 2010 г. За първи път в система на контрол през 2011 г. са включени и насаждения от маслини. Включването на култури, нетипични за нашата страна, показва ясното желание и усилията на биологичните производители да разнообразят видовете култури, които отглеждат. 

През последните две години сертифицираните екологично чисти площи, от които се събират диворастящи плодове, билки и гъби са в размер на над 540 хил. ха. В биологичното животновъдство също се наблюдава положителна тенденция. 

Производителите могат да разчитат за финансово подпомагане на биологичното производство в страната главно със средства по някои от мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР).

По мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство”, кандидатстват голяма част от българските биологични производители в период на преход и преминали периода на преход. С официално одобреното шесто изменение на ПРСР са приети нови по-високи нива на компенсаторните плащания за биологичните производители, което ще бъде допълнителен стимул  за увеличаване на произведените по биологичен начин продукти.

По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е определен гарантиран бюджет за инвестиции в специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство.

С Мярка 142 „Създаване на организации на производители” се подпомага създаването на организации на производители на биологично произведени продукти. 

По Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” се финансира провеждането на информационни дейности и обучителни мероприятия за биологичните производители тясно  свързани с тяхната дейност.

Развитието  на биологичното производство в България е един от приоритетите на Министерство на земеделието и храните, като ще се работи в посока за запазване тенденцията на увеличаване на броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни, подчертават от ведомството. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *