НовиниОбразование

Набират се предложения по програма "Учене през целия живот"

Ще се подпомагат дейности за повишаване осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и създаването на иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни технологии

Започва набиране на предложения в рамките на Програма „Учене през целия живот” – Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации), съобщиха от ЕК.

Поканата се състои от две части:
– Част A – Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020);
– Част Б – Подпомагане създаването на иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни технологии (наричани „творчески класни стаи”). Дейността се осъществява в рамките на транснационално сътрудничество за разработване и прилагане на общи въпроси на политиката в областта на образованието и обучението. Тези въпроси трябва да бъдат свързани с приоритетите, залегнали в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.

Общата цел на поканата е да подпомогне изпълнението на четирите стратегически цели на „Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)” (учене през целия живот и мобилност; качество и ефикасност; равнопоставеност, социално сближаване и активно гражданско участие; творчество и иновации) и договорените стратегически приоритети за периода 2012-2014 г. Това трябва да стане посредством дейности за подобряване на институционалната ангажираност, координацията и партньорството с всички заинтересовани страни на национално/регионално/местно равнище. 

Допустими организации по поканата са организации, установени в държавите, участващи в Програма „Учене през целия живот”.

Кандидатурите трябва да бъдат подадени от юридическо лице с юридическа правоспособност. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Бенефициентите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот. Организациите на заинтересовани страни включват европейски, национални и регионални сдружения или организации, чиито основни дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на образованието и обучението. По-конкретно това са организации на социалните партньори и други национални или регионални сдружения, които представляват интересите на обществена група за разработване и прилагане на политики за учене през целия живот.

Всички висши училища, акредитирани от държавите-членки (участващите страни), и всички институции или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над 50 % от своите годишни приходи от публични източници през последните две години (освен друго финансиране чрез безвъзмездни средства от Европейския съюз за проекти) или които се контролират от публични органи или техни представители, се смятат за публични органи. Тези организации трябва да заявят в клетвена декларация, че тяхната организация отговаря на горепосочената дефиниция за публичен орган. 

Транснационалните партньорства трябва да са съставени най-малко от 5 организации, включващи 3 или повече страни с право на участие. Поне един от партньорите от всяка страна трябва да е национално или регионално министерство, пряко участващо в разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот, или от друга организация, оправомощена от такова министерство да отговори на поканата.

Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти, възлиза на 3,8 млн. EUR.

Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 EUR за част А (A.1 и A.2) и 800 000 EUR за част Б.

Крайната дата за подаване на кандидатури е понеделник, 1 октомври 2012 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време).

Пълният текст на програмата и условията може да намерите тук

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *