НовиниНПО

Български НПО могат да получат до 250 хил. франка финансиране

Средствата се отпускат от Швейцарският междинен орган по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество” и тематичен фонд „Фонд за партньорства и експертна помощ”

Български юридически лица с нестопанска цел могат да получат от 10 000 до 250 000 швейцарски франка за свои проекти, свързани с предоставяне на социални услуги и опазване на околната среда. Това стана възможно след като швейцарският междинен орган по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество” и тематичен фонд „Фонд за партньорства и експертна помощ”, състоящ се от InnovaBridge Foundation, Швейцария, Neosys ООД, Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика обявявиха покана за кандидатстване с проекти предложения по двата тематични фонда.

Тематичен фонд „Фонд за партньорства и експертна помощ” подкрепя проекти, насочени към установяване на нови или надграждане на съществуващи партньорства между български институции и юридически лица с нестопанска цел с швейцарски партньори. 

Проектите, които ще бъдат финансирани чрез блоковата схема за безвъзмездна финансова помощ, следва да допринасят за постигането на една или повече от следните цели:
– да подобрят капацитета на ОГО за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на качествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните региони;
– да се укрепят възможностите на ОГО и на техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа;
– да подобрят законовата и финансовата рамка, включително публичното финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;
– да активизират участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско равнище (процеси на застъпничество и активно участие, и т. н.);
– да се повиши капацитета на ОГО да наблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Допустимите кандидати са български организации, желаещи да получат безвъзмездна финансова подкрепа, които отговарят на следните критерии за допустимост:
– да са учредени и регистрирани като юридически лица в България;
– да са НПО, регистрирани съгласно българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел (асоциации или фондации5), читалища6, Българския червен кръст7 и сходни на него юридически лица с нестопанска цел;
– да са независими от правителството, органи на публичната администрация (местна и национална), политически партии и търговски организации. Когато такива образувания участват в управлението на кандидатстваща НПО, се допуска те да контролират, заедно или поотделно, само миноритарен дял от гласовете в общото събрание и в управителния съвет в сравнение с представителите на гражданското общество.

Крайният срок за кандидатване е 16 ноември 2012 г. 

Всички необходими документи за кандидатстване по процедурата, в това число покана за кандидатстване, формуляр за кандидатстване, насоки за кандидатстване могат да бъдат открити на специално създадения от швейцарския междинен орган за изпълнението на двата тематични фонда интернет адрес.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *