НовиниОбразование

Стипендии за роми по програма програма “Медици за по-добро бъдеще”

Те са осигурени от програма Рома на Институт “Отворено общество” – София (ИОО) в сътрудничество с Фондация “Америка за България”

Институт “Отворено общество” – София (ИОО) обявява конкурс за стипендии на студенти- роми във всички специалности на медицинските университети и колежи с изключение на обществено здраве и здравен мениджмънт, управление на здравните грижи и медицински козметик. Финансирането на стипендиите се осигурява от Фондация „Америка за България“ и Институт “Отворено общество” – София.

Основна цел на програмата е изграждането на ново поколение от ромски здравни специалисти, които са готови да работят в своите общности и са пряко ангажирани с каузата за равен достъп на ромите до качествени здравни услуги. Програмата цели да се преодолеят проявите на дискриминация в системата на здравеопазването чрез предоставяне на примери, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

През академичната 2012-2013 година програмата ще осигури подкрепа за образование, наставничество и обучение в застъпничество за 40 студенти от ромски произход. Ще се отпускат стипендии на студенти, които се обучават в акредитирани медицински университети и колежи в България.

Кандидатите за стипендия по програма “Медици за по-добро бъдеще” трябва да отговарят на следните условия:

– да заявят открито ромския си произход и да са съгласни да участват в инициативи за публично представяне на програмата;
– да бъдат студенти в медицински университет или колеж през 2012-2013 академична година;
– да са изпратили в определения срок (12 октомври, 2012г. ) всички необходими документи в два екземпляра: 1 комплект документи в оригинал по пощата и 1 електронно копие на е-mail aдрес: health_scholarships@osi.bg

Необходимите за кандидатстване документи са:
– формуляр за кандидатстване (по образец) и мотивационно писмо 
– Официална академична справка
– Препоръка/и, описваща академичните постижения и/или дейности свързани с работа в ромската общност
– Копие на лична карта/паспорт;
– Уверение за записване в университет/колеж за академичната 2012-2013 година;
– Документ за платена такса (платежно нареждане, касов бон, фактура);

Срокът за кандидатстване по програмата е удължен до 12 октомври, 2012 г.

Повече информация може да намерите на сайта на институт “Отворено общество”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *