post

Комисията е загрижена, че мегаструктурата възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения

Европейската комисия откри официална процедура, за да разследва дали Българският енергиен холдинг (БЕХ) злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България.

Комисията е загрижена, че мегаструктурата може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения. Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно. 

Брюксел проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на БЕХ. Възможно е те да ограничават свободата на търговските партньори на структурата да доставят електричество, закупено от холдинга, като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.

Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС, посочват от Европейската комисия.

Член 102 от ДФЕС (Договора за функциониране на ЕС) забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да повлияе върху търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите—членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламента за антитръстовата политика предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите за защита на конкуренцията на държавите членки от правомощията им също да приложат разпоредбите на ЕС в областта на конкуренцията спрямо съответните практики.

Съгласно член 16, параграф 1 от същия регламент националните съдилища трябва да избягват да постановяват решения, които биха противоречали на решение, което Комисията предвижда да приеме по образувано от нея производство. Комисията е уведомила „Български енергиен холдинг“ ЕАД и българския орган за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая. Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръста зависи от редица фактори, като сложността на казуса, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръста зависи от редица фактори, като сложността на казуса, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита, уточняват от Брюксел

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *