Новини

Одобрени са промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС

Документът отразява промени в условията за прилагане и съдържанието на някои от включените в него схеми и мерки

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Предлаганият документ отразява на настъпилите, в резултат на последните реформи на Общата селскостопанска политика, промени в условията за прилагане и съдържанието на някои от включените в него схеми и мерки на общата организация на пазара, съобщава правителствената пресслужба.

Създава се законово основание за прилагане на нови мерки за пазарна подкрепа – в областта на пчеларството и под формата на предоставяне на мляко и на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схеми „Училищно мляко” и „Училищен плод”).

Променени са някои от предвидените в закона процедури и в разпределението на компетентностите между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. В периода на прилагане на закона настъпиха и промени в административни структури, които също са отразени.

В проекта на закон е предвидено, че контролът върху предлаганите на пазара биологични продукти се упражнява по реда на Закона за храните и изискването биологичните продукти и храни да се съхраняват и предлагат за продажба отделно от останалите. По нов начин е уредено интервенционното изкупуване, като са разграничени изкупуването по фиксирани цени и изкупуването чрез тръжна процедура, актуализиран е списъкът на подлежащите на интервенция продукти. Уточнен е начинът на финансиране на промоционалните програми. В сектора на плодовете и зеленчуците е отразена схемата за подпомагане на групи производители за инвестиции, както и изискванията за включване на мерки за управление на кризи в оперативните програми на организациите на производители.

Съществени изменения са направени в сектора на млякото. Облекчават се изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система като се отменя изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция, както и ежегодното й подновяване. Определя се компетентният орган за признаване на организации на производители и техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Въвеждат се задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко. Определят се и органите по регистрация на договорите и контрол за спазване на изискванията. Прецизирани са съществуващите и предложени нови административнонаказателни разпоредби, в случай на неизпълнение на задължение на производител или изкупвач на мляко.

В сектора на месото са направени промени, които отразяват изискванията на новите регламенти за класификация на кланичните трупове. Разпределени са компетентностите по контрол на класификацията на кланични трупове, бели меса и яйца, като обхватът на тези дейности е детайлизиран.

Създадено е законово основание за прилагане на Националната програма по пчеларство, като е уредено нейното изготвяне и механизма за прилагане.

Очаква се приемането на закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз да помогне за повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство и за подобряване на пазарната реализация на произведените продукти. Повишаването на прозрачността на пазара, включително по отношение на цените, е предпоставка за по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките. Създаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото ще подпомогне индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко, се казва още в прессъобщението.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *