post

За България за всяка частично транспонирана директива Комисията предлага санкция в размер на 8448 евро на ден

Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз поради непълното транспониране от страна на България, Естония и Обединеното кралство на правилата на ЕС относно вътрешния енергиен пазар. Към днешна дата България, Естония и Обединеното кралство са транспонирали само частично директивите за електроенергията и за природния газ. Директивите трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г., съобщава ЕК.

За България за всяка частично транспонирана директива Комисията предлага санкция в размер на 8448 евро на ден. За Естония Комисията предлага дневни санкции в размер на 5068.8 евро за частичното транспониране на Директивата за електроенергията и на 4224 евро за частичното транспониране на Директивата за природния газ. За Обединеното кралство Комисията поиска от Съда да наложи дневна санкция в размер на 148177.92 евро за всяка от частично транспонираните директиви.

Предложените санкции са съобразени с продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда, дневната санкция се заплаща от датата на постановяване на решението до приключване на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

През септември 2011 г. Комисията изпрати на трите страни официални уведомителни писма относно непълното транспониране на директивите. Мотивираните становища по отношение на тези две директиви бяха изпратени на България през февруари 2012 г. и на Обединеното кралство през април 2012 г. Мотивираните становища по отношение на директивите за електроенергията и природния газ бяха изпратени на Естония съответно през февруари и април 2012 г. Въпреки тези производства трите държави членки все още не са извършили пълно транспониране.

Днешните действия допълват актовете за отнасяне до Съда на Европейския съюз, приети през октомври и ноември 2012 г. Настоящото действие се отнася до случаите, в които държавите членки вече са приели значително ново законодателство в съответствие с третия пакет от документи за вътрешния енергиен пазар и по този начин са транспонирали част от изискванията на двете директиви в националното право. Въпреки това някои разпоредби, съдържащи се в тези директиви, все още не са транспонирани. Комисията също така проучва положението в други държави членки, на които също е изпратила мотивирани становища относно непълното транспониране на директивите за електроенергията и за природния газ. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *