post

От 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия”

Европейската кмисия изпрати мотивирани становища до България, Гърция, Италия и Португалия, в които изисква те да уведомят за своите мерки за изпълнение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, съобщават от ЕК.

Директива 2010/31/ЕС трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 г. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации.

Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия”.

Ако четирите държави членки не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *