НовиниУслуги

Оперативна програма „Техническа помощ" одобри за финансиране проект за ИСУН 2020

Стойността на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 684 000 лева

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” одобри за финансиране проект „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020″ с бенефициент Централното координационно звено.

Стойността на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 684 000, 00 лв., а продължителността на дейностите по изпълнението му е 34 месеца.

Целта на проекта е усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България в периода 2014-2020 г. чрез осигуряване функционирането на ИСУН 2020 през програмния период 2014-2020 г. и спазване изискванията на европейското и националното законодателство относно информационните системи. Изграждането на информационна система за следващия програмен период ИСУН 2020 е задължително условие за функционирането на системите за управление и контрол на оперативните програми. Системата ще има положителен ефект за бенефициентите  изпълняващи проекти, финансирани от ОСР. Чрез ИСУН 2020 ще бъде предоставена възможност за намаляване на административното бреме и разходите свързани с изпълнението на проекти.  ИСУН 2020 ще бъде използван през целия програмен период 2014-2020 до закриването на финансираните програми. Приложението разработено в изпълнение на проекта ще функционира до 2024 (приключване на оперативните програми от периода 2014-2020 г.) или близо 10 г. – изключително дълъг срок за използването на какъвто и да е програмен продукт. През следващия програмен период ще бъде продължено използването на сегашната единна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните  фондове и Кохезионния фонд, като нейният обхват ще бъде разширен, функционалностите подобрени и ще бъдат увеличени възможностите за анализ на информацията за изпълнението на проекти. Поради множеството промени в изискванията към информационните системи за следващия програмен период, използването на настоящата система без извършването на промени е  неефективно. За да се осигури нормалната работа на оперативните програми през периода 2014-2020, е необходимо да бъде  променено софтуерното приложение използвано в момента, като бъде адаптирано към изискванията на следващия програмен период.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде изграждането на информационна система за оперативните програми през периода 2014-2020 г. В допълнение ще бъдат разработени стандартизирани образци на документи, които да бъдат използвани в работата на УО и в ИСУН (формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов отчет, технически отчет, доклад от проверка на място, формуляр за отчитане на работа на експерти ангажирани в изпълнението на проекта, искане за изменение на проект и др.), ще бъде направен реинжинеринг на бизнес процесите, предлагащ уеднаквяване на използваните процедури и ще бъде организирана информационна кампания.

Проектът на ЦКЗ се финансира е по приоритетна ос 2 – „Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)”, мярка на подкрепа 1 – „Цялостна подкрепа за стартирането на ИСУН, функционирането, допълнителното разработване и адаптиране на софтуера” се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за главните структури, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти. Тя е най-малката програма от гледна точка на финансови ресурси с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *