Новини

Променени са изискванията в схемата за техническа помощ на ОПРР

Финансирането по Компоненти 1 и 3 се намалява

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява конкретните бенефициенти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 “Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г”, че променя насоките за кандидатстване. 

Според публикуваната заповед корекциите са в бюджетаната част на схемата. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ се намалява от 40 058 428 евро на 36 428 255 евро. 

Финансирането по Компонент 1 – Програмиране, управление, мониторинг и контрол се проемня от 26 696 169 евро на 23 257 260 евро. По Компонент 3 финансирането се намалява от 8 810 419 евро на 8 618 655 евро. 

Схемата цели подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове; Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на  мерките и действията по Комуникационния план за информация и публичност, предоставяне на информация и информиране на широката общественост относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти с проектни предложения в нейното изпълнение; Укрепване на капацитета на бенефициентите по проекти за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове.

Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ГД ”Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *