post

Със средствата агенцията ще извърпи изследвания в областта на енергийната ефективност

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Приоритетна ос 4  „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Основна цел на процедурата е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на българските предприятия.

Индикативният бюджет по тази процедура е 5 378 532 , 50 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  
1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми.  
2. Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.
3. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.
4. Популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност чрез информационни и рекламни материали.    
5. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията.  
6. Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001.
7. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.  
8. Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност.  
9. Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта.
10. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта.
11. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.
12. Организация и управление на проекта.
13. Одит на проекта.
14. Визуализация и публичност на дейностите по проекта. 

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на Република България

Пълният пакет документи и Изискванията за проектното предложение може да намерите тук.

Проектното предложение се подава в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕ: гр. София, ул. „Шести септември” № 21.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29.07.2013 г.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *