Новини

Увеличават бюджета на общинските администрации по ОПАК

По програмата се отпускат 2 млн. лв. за обучения на чиновници в Министерството на транспорта

От 6,5 млн. лв. на 14 млн. лв.  се увеличава общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти на общинските администрации по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съобщиха от Министерство на финансите.

Увеличението е взето решение на Комитета за наблюдение на ОПАК. Причина за промяната е изключително високият интерес от общините и доброто качество на подадените проектни предложения по процедурата.

От Управляващия орган промениха и Индикативната годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. по нова процедура се предоставят 2 млн. лв. Тя е планирана за последните четири месеца на 2013 г. и оредвижда провеждане на обучения в сферата на електронното управление и информационните технологии за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

МТИТС е идентифицирало нужда от обучения за служители от централната администрация и това дава основание за включването му като конкретен бенефициент по подприоритет 2.2 на ОПАК. Това решение е взето, защото нито едно от обученията, предлагани от Института по публична администрация, няма обхвата и предмета на обученията, от които МТИТС има необходимост, се казва още в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *