Новини

15 предприятия получават финансиране за въвеждане на енергоефективни технологии

УО на ОП “Конкурентоспособност” одобри проекти за близо 4 млн. лева

Договарящият орган на ОП “Конкурентоспособност”  одобри финансирането на 15 проектни предложения по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.  

Сумата, която бенефициентите ще си разделят е в размер на 3 787 769 лв. Средствата ще бъдат разпределени за въвеждане на енергоефективно оборудване, внедряване на възобновяеми енергийни източници, закупуване на нова апаратура и др.

Приоритетна ос 2 е съсредоточена върху подкрепата на микро-, малките и средни предприятия с потенциал за развитие, в които ще се подпомагат модернизацията на технологиите и управлението на качеството, така както и подобряването на консултантските и информационни услуги, предлагани в бизнеса, които подобряват енергийната ефективност на предприятията и насърчават бизнес сътрудничеството и изграждането на мрежи. Специално внимание ще бъде отделено на насърчаването на инвестициите, на понижаването на количеството на отпадъците, на повишаването на тяхната природосъобразност, на производството на енергоспестяващи технологии и на употребата на възобновяеми енергийни източници, за да се постигне чувствително намаление на енергоемкостта на българските предприятия и на тяхното неблагоприятно екологично въздействие. По този начин ще се развие приносът към устойчивото развитие на околната среда.

Към 06 август 2013 г. по процедурата са одобрени за финансиране общо 41 проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 12 168 605.87 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *