Новини

З.Златанова: В следващия програмен период всички населени места ще имат достъп до еврофинансиране

Третият вариант на Споразумението ще се приеме от правителството и през втората половина на август месец да се изпрати на Европейската комисия

Държавната администрация, в лицето на Министерството на регионалното развитие и Министерството на земеделието и храните, съвместно с Националното сдружение на общините работят по постигането на съгласие в следващия програмен период всички населени места да имат достъп до финансиране от европейските фондове. Това каза заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на Деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

„Полагат се усилия и работим, за да сме сигурни, че няма да има райони, които да нямат достъп до финансиране и да няма т.нар. „бели петна“, посочи Златанова. Вицепремиерът разпореди на Управляващите органи на Оперативни програми да работят в активно сътрудничество с бизнеса, местната власт и представителите на гражданското общество при подготовката на Споразумението за партньорство.

Предстои настоящият трети вариант на Споразумението да се приеме от правителството и през втората половина на август месец да се изпрати на Европейската комисия. Зинаида Златанова призова за ускоряване на работата по подготовката на Оперативните програми, независимо от факта, че ще се наложи да се работи през август месец.

На заседанието беше представен приноса на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за отразяване на основните коментари на Европейската комисия по отношение на развитието на селските райони и секторите земеделие, рибарство и аквакултури. Това са областите, в които Европейската комисия виждаше необходимостта от най-съществено допълване на текста на Споразумението за партньорство.  

Запазване на високия дял на селското стопанство в структурата на заетостта чрез целенасочена инвестиционна подкрепа за развитие на сектори с традиции и потенциал да осигурят нови целогодишни работни места и подпомагане на новите и малки земеделски стопанства – са само част от стратегическите приоритети в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които бяха представени на заседанието на Работната група. 

Програмата за морско дело и рибарство си поставя като приоритети за следващите седем години – насърчаване на устойчивите, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите рибарство и аквакултури, включително и свързаното с тях преработване, както и стимулирането на иновативни, конкурентноспособно и основани на знания дейности. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *