post

Корупцията е най-висока във Велико Търново, Кюстендил и Перник, а най-ниска – в Смолян, Монтана и Търговище

Бързото и качествено административно обслужване и върховенството на закона са два от най-важните елементи, които характеризират качеството на бизнес средата. Това показва проведено през м. май 2013 г. анкетно проучване на Института за пазарна икономика сред 1680 фирми от цялата страна.

Оценката на работата и взаимодействието с областната и общинската администрация включва оценка за отзивчивостта на служителите, тяхната квалификация и умения, скоростта на административното обслужване, яснотата на местните изисквания и регулации, и неподкупността на администрацията като цяло. През 2013 г. цялостната оценка на бизнеса за взаимодействието с местната администрация е по-ниска от тази през 2012 г. – 3,3/5,0 при 3,5/5,0 през миналата година.

Най-високо оценените елементи на взаимодействие с администрацията са отзивчивостта на служителите и тяхната квалификация. Това са и двете характеристики, при които се забелязва най-малко разминаване между отделните области. Прави впечатление още, че дори в най-ниско оценените по тези две характеристики на административното обслужване области, качеството е определено като „средно”.

Най-ниско оценена е скоростта на административното обслужване, както и яснотата на изискванията на местните администрации. Тук се забелязват и най-големите разлики между отделните области.

Анкетата оценява възприятията на бизнеса за корупция в областната администрация, общинската администрация, полицията и органите на съдебната власт в областта, както и местните подразделения на Инспекцията по труда. През 2013 г. цялостната оценка на възприятията за корупция в страната се влошава от 3,4/5,0 през 2012 г. до 3,3/5,0.

По отношение на възприятията за корупция, разминаванията в страната са сериозни. За най-висока се счита корупцията в общините и в органите на съдебната власт, а за най-ниска – в местните подразделения на Инспекцията по труда. Корупцията е най-висока във Велико Търново, Кюстендил и Перник, а най-ниска – в Смолян, Монтана и Търговище.

За втора поредна година данните сочат за връзка (умерена положителна корелация – 0,65) между оценката на бизнеса за качеството на административното обслужване в страната и възприятията за корупция на бизнеса.

Близо 15% от анкетираните са на мнение, че нерегламентирани плащания от фирмите в техния сектор към администрацията с цел получаване на обществени поръчки се правят „често” или „много често”. Близо 12% смятат, че това се случва „често” или „много често”, когато става дума за получаване на регистрации и разрешения от местната власт

Електронни услуги са ползвали 21,7% от фирмите с персонал до 10 души и 34,7% от фирмите с персонал между 11 и 50 души. Най-често от предлаганите електронни услуги се възползват големите фирми, като през последните 12 месеца преди провеждането на проучването това са сторили 50,4% от тях. Малките и средните фирми определят тяхното качество като „по-скоро високо” (3,48/5,00). По-висока е оценката на големите фирми (3,77/5,00).