Новини

МТИТС може да получи 2 млн. лв за обучение на служителите си

Ведомството е бенефициен по одприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОП “Администативен капацитет”.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) може да получи до 2 млн. лв по процедура за повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите умения за управление на софтуерни IT проекти в съответствие със съвременните методологии. Процедурата е по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОП “Администативен капацитет”. 

Предложената процедура допълва всички предишни процедури, като ще осигури нужното обучение в сферата на електронното управление и най-вече уменията на администрациите за ефективно разработване, управление, координиране и мониторинг на програми и проекти в областта на информационните технологии, в случая координирани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

МТИТС е идентифицирало нуждата от обучения за служители от централната администрация на теми като: бизнес-аналитик; софтуерен архитект; дизайнер на бази данни; киберсигурност; инженер бази данни; Java програмист; системен администратор и др.

За всяка заложена дейност в проектните предложения трябва да бъде посочен поне един индикатор, измерващ резултатите от изпълнението на тази дейност, обясниха експертите на ОПАК. За постигане на целите на процедурата от конкретният бенефициент се изисква в проектното предложение да се обоснове и детайлно да се опише механизмът, който ще гарантира устойчивостта на резултатите по отношение на задържането на обучените служители на работа в държавната администрация за адекватен период от време. Липсата на подобен механизъм ще доведе до връщане на проектното предложение за преработване.

Допустим бенефициент по настоящата процедура е само МТИТС, което може да кандидатства до 27.11.2013 г. за общо 2 млн. лв. Минималният праг на проектните предложения е 250 000 лв. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *