КултураНовини

ЕК с мерки за по-широко подпомагане на филмовата индустрия

Новите правила разширяват обхвата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г., които се отнасяха само до държавната помощ за филмова продукция

Европейската комисия прие промяна на критериите за оценка на схемите на държавите членки за подпомагане на филми и други аудио-визуални произведения съобразно правилата на ЕС за държавна помощ, съобщава Рапид. 

Съгласно новото Съобщение относно филмовата индустрия може да се оказва помощ за по-широк кръг от дейности, изтъква се правото на преценка на държавите членки при определянето на това, кои културни дейности заслужават да бъдат подпомагани, въвежда се възможността за предоставяне на повече помощ за трансгранични продукции и се насърчава филмовото наследство. 

Новите правила разширяват обхвата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г., които се отнасяха само до държавната помощ за филмова продукция. Занапред те ще включват всички фази на едно аудио-визуално произведение, от концепцията до представянето му пред публика. Интензитетът на помощта, която може да бъде предоставена на един филм, е все така ограничен по принцип до 50 % от бюджета за продукция. Разходите за разпространение и реклама могат да бъдат подпомагани със същия интензитет на помощ. 

Копродукции, финансирани от повече от една държава членка, сега могат да получат помощ в размер до 60 % от бюджета на продукцията. За сметка на това няма ограничения за помощта за писане на сценарии или разработване на филмови проекти, или за трудни аудио-визуални произведения, съгласно определението на всяка държава членка за тях в съответствие с принципа на субсидиарност.

Съгласно новите правила държавите членки пак ще могат да налагат на бенефициерите на аудио-визуалните мерки за помощ териториално обусловени условия за разходите. Действително такова ограничение на правилата на единния пазар на ЕС е оправдано, с цел да се насърчи културното многообразие, изискващо опазването на ресурсите и на ноу-хау в сектора на национално или местно равнище. Новият вариант на правилата гарантира, че тези териториално определени задължения ще са все така пропорционални на посочените цели. По-конкретно държавите членки могат да изискат 160 % от предоставената като помощ сума да се изразходва на тяхна територия. Държавите членки могат също, независимо от размера на предоставената помощ, да изискат минимална част от дейността по продукцията да се осъществи на тяхна територия, като условие за получаване на помощта. Този размер в никакъв случай не може да обхваща повече от 50 % от бюджета на продукцията. При всички случаи, както и преди, задължението за териториална обусловеност на разходите в никакъв случай не може да надвишава 80 % от бюджета за продукция.

Държавите членки следва да приведат своите съществуващи схеми за подпомагане в съответствие с това Съобщение в срок от две години.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *