Новини

Публикувана за обществено обсъждане е процедура по подприоритет 2.2 на ОПАК

Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лв.

Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) предоставя общо 4 млн. лв. за повишаване на квалификацията на общинската администрация чрез обучения в страната. 

Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лв. по новата процедура по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. 

Очакванията на гражданите и бизнеса към качеството на работа на държавните институции, както и изпълнението на задълженията им, произтичащи от членството на България в Европейския съюз (ЕС), изискват непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите в държавната администрация, на магистратите и съдебните служители. Тази приоритетна ос отговаря на нуждите от цялостна модернизация на работните процеси в условията на членство в ЕС и обхваща дейности за подобряване на управлението на човешките ресурси в администрацията и съдебната система.

Изпълнението на тази приоритетна ос включва качествено обучение на работещите както в държавната администрация и съдебната система, така и в структурите на гражданското общество. 

Държавната администрация и съдебната система имат свои обучителни институти. Те са независими един от друг, предоставяйки по този начин обучения в различни области за различни целеви групи. 

Предвиден е 12-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

Проектът на Насоки за кандидатстване по откритата процедура е публикуван тук

Десетдневният срок за обществено обсъждане тече от 18 ноември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *