НовиниОколна среда

ЕС ни дава 260 млн. евро за извеждане от експлоатация на ядрени мощности

Финансова помощ ще получат също Литва и Словакия

България ще получи 260 млн. евро за извеждането на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй. Финансова помощ от Европейския съюз ще помогне също и на Литва и Словакия да завършат извеждането от експлоатация на атомни мощности в електроцентралите Игналина и Бохунице, в следващия бюджетен период на ЕС (2014—2020 г.). 

Терминът „извеждане от експлоатация“ обхваща всички дейности, които се провеждат, след като реакторите бъдат спрени: отстраняване и изхвърляне на изразходените горивни елементи, обеззаразяване, демонтаж и/или разрушаване на ядрените инсталации, изхвърляне на оставащите радиоактивни отпадъчни материали, както и възстановяване на околната среда на замърсени места.

За да получат подкрепата от 860* милиона евро (260 милиона евро за Козлодуй, 400 милиона евро за Игналина и 200 милиона евро за Бохунице), трите страни ще трябва да отговарят на определени условия, включително и пълно транспониране на Директивата за ядрена безопасност в националните закони, както и да представят пред Европейската комисия подробни планове за извеждане от експлоатация. Депутатите предвиждат тези планове да включват информация за очакваните проекти, специфични основни етапи и „дялове на съфинансиране, включително подробности за начина, по който националното финансиране ще бъде осигурено в дългосрочен план“.

„Трябва да се гарантира от Комисията, че условията за ефективно, ефикасно и достатъчно икономично използване на фондовете на ЕС, са налице. Целите трябва да бъдат приведени в съответствие с наличния бюджет, както и със създаването на ясни показатели за изпълнение, които могат впоследствие да бъдат наблюдавани и отчитани“, подчерта парламентарният докладчик Джайлс Чичестър.

Депутатите предложиха също Комисията да направи преглед на изпълнението на трите програми за извеждане на реакторите от експлоатация и да проследи тяхното развитие до края на 2017 година. Ако Комисията реши да преразгледа общия бюджет за програмите за извеждане от експлоатация, това не трябва да застрашава стандартите за безопасност на атомните електроцентрали, заявиха депутатите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *