Новини

Европейския орган за безопасност на храните търси изпълнителен директор

Кандидатства се до 25 ноември

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) обяви конкурс за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор. Ведомството предоставя научна експертиза и подкрепа за законодателството и политиките на ЕС във всички сфери, които имат пряко или непряко въздействие върху храните и безопасността на храните и фуражите. ЕОБХ предоставя и научна експертиза по тясно свързани въпроси в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях и фитосанитарната защита. Органът предоставя независима информация по всички въпроси в тези области. Задачите му включват също предоставянето на научна експертиза по въпросите на храненето, генно модифицираните организми (ГМО) и други нови хранителни технологии, особено по отношение на законодателството на Европейския съюз в тези области.

Изпълнителният директор е законният представител на ЕОБХ и нейното лице пред обществеността и се отчита пред управителния съвет на ЕОБХ. Той ръководи и управлява ЕОБХ и ще носи цялостната отговорност за неговите действия, като осигурява постигането на целите му.

През 2013 г. ЕОБХ разполага с бюджет от 78 млн. евро и с персонал от около 480 човека общо.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

– ръководене на ЕОБХ съгласно съответното действащо законодателство и решенията на управителния му съвет;
– поемане на обща отговорност за ръководенето на персонала на ЕОБХ и насърчаване на добрата работна среда и работата в екип;
– изготвяне на стратегията и работните програми на ЕОБХ и докладване за изпълнението им пред управителния съвет;
– поемане на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, поставени на ЕОБХ. Това включва осъществяването на преглед на качеството на системите за вътрешен контрол и управление на ЕОБХ;
– подготовка и изпълнение на бюджета на ЕОБХ и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно принципите на доброто финансово управление;
– поемане на обща отговорност за финансовите въпроси на ЕОБХ, включително за окончателните му отчети и решенията за финансиране;
– представляване на ЕОБХ пред заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ЕОБХ;
– улесняване на сътрудничеството между ЕОБХ, Комисията, Европейския парламент и държавите-членки;
– ръководене на сътрудничеството с компетентните органи в държавите-членки, извършващи сходни с тези на ЕОБХ задачи, по-специално като председателства съвещателното тяло;
-установяване на ефективни контакти с представители на заинтересованите страни, като представители на потребителите, производителите, преработвателите и т.н.

Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз; да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири години или повече, или образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата. Наред с това те трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си, на ниво, за което се изискват горепосочените квалификации, като най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност. Сред изискванията е и задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително друг от тези езици до степен, необходима за изпълнението на задълженията им. Кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст.

Мястото на работа е Парма (Италия), където се намира седалището на ЕОБХ.

Желаещите да кандидатстват, трябва да се регистрират на този уебсайт.

Крайният срок за регистрация е 25 ноември 2013 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *