ЗемеделиеНовини

ЕП одобри пет законодателни акта за реформиране на Общата селскостопанска политика

В периода след 2013 г. ОСП ще постави по-голям акцент върху опазването на околната среда

Пет законодателни акта за реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС бяха одобрени след споразумение между Съвета и Европейския парламент (ЕП) в сряда. В периода след 2013 г. ОСП ще постави по-голям акцент върху опазването на околната среда, гарантирането на справедливо разпределение на средствата на ЕС и подпомогнето на фермерите да се справят по-добре с предизвикателствата на пазара.

“Чрез новата ОСП ще бъде постигнат по-добър баланс между продоволствената сигурност и опазването на околната среда и земеделските стопани ще бъдат по-подготвени да се справят с бъдещите предизвикателства“, заяви Паоло Де Кастро (С&Д, Италия), председател на комисията за земеделие и водещ преговорите за ОСП.

За да се гарантира, че преките плащания отиват само за активни фермери, депутатите убедиха Съвета да изготви черен списък на дружества, като летища или спортни клубове, които да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС, освен ако не се докаже, че селскостопанската им дейност носи значителна част от техния доход.

Парламентът също така настоя за задължителна схема за целия ЕС, която да даде на младите фермери допълнителни плащания от 25% за първите 25—90 хектара. Малките фермери могат да получат повече пари, докато плащанията за големите стопанства, в размер над 150 000 евро, ще бъдат намалени с най-малко 5%.

„Освен пренасочването на пари от големите към малките стопанства, ние осигуряваме по-добро разпределение на еврофондовете в рамките на ЕС. До 2020 г. земеделските производители от различни държави членки трябва да получават най-малко 72% от средните преки плащания за ЕС“, заяви Луиш Мануел Капоулаш Сантош (С&Д, Португалия), докладчик за директните плащания и за регламента за развитието на селските райони.

В рамките на новата ОСП, 30% от бюджетите на държавите членки по отношение на директните плащания могат да се изразходват само ако задължителните екологични мерки, като разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища и създаване на „екологично – фокусирани области“, бъдат изпълнени.

„Двойно финансиране“, т. е. заплащане на земеделските производители за доставка два пъти за едни и същи ползи за околната среда, няма да бъдат допуснати и на земеделските производители, които не успеят да приложат задължителните екологични мерки, ще бъдат налагани допълнителни санкции, освен поетапното премахване на „зелените“ субсидии. „Това е въпрос на справедливост, да се осигури на земеделските производители повече време, за да се запознаят с новите правила. Няма да бъдат налагани санкции през първите две години на новата ОСП. Едва след това делът на така наречените зелени плащания, удържани поетапно, ще се повиши до не повече от 25%“, каза Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия), докладчик по финансирането, управлението и мониторинга.

„С новите инструменти за поддържане и насърчаване на икономиката в селските райони, засилване на опазването на околната среда и премахването на двойното финансиране, обществените пари ще бъдат по-добре използвани за осигуряване на обществени блага за всеки“, заяви Капулас Сантос.

Парламентът също така гарантира, че на организациите на земеделските производители ще бъдат дадени допълнителни инструменти за подпомагане на земеделските стопани, за да се справят с нестабилността на пазара и за да укрепят позицията си за договаряне на цена. „Например обхватът на секторите, в които организациите на земеделските производители могат да договарят доставки от името на своите членове, без да нарушават правилата относно конкуренцията, ще бъде разширено. По-силните организации на производителите не трябва да се трансформират в картели, а да помагат на фермерите да подобрят икономическата си ситуация“, заяви Мишел Дантен (ЕНП, Франция), докладчик по общия регламент за организация на пазара .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *