Новини

ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура за централните администрации

Минималната стойност на проектите, с които могат да кандидатстват централните администрации, е 250 000 лв

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за централните администрации.

Процедурата е по приоритетна ос ІIІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09. 

Минималната стойност на проектите, с които могат да кандидатстват централните администрации, е 250 000 лв., а максимален праг няма. 

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 млн. лв. Предвиден е 18-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

Десетдневният срок за обществено обсъждане изтича на 28 ноемрви 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *