post

Средствата са за периода 2014-2020 година

Съветът на ЕС одобри отпускането на 293 032 000 евро за дейностите, свързани със закриването на блокове 1-4 в АЕЦ “Козлодуй”, предаде БТА. Средствата са за периода 2014-2020 година. В документите, придружаващи решението, се посочва, че закриването на четирите реактора представлява дългосрочна тежест за българските граждани с отражение върху енергетиката, обществото, околната среда и икономиката.

Отпуснатите средства ще послужат за дейности, съобразени с график и предвиждания за съответните разходи. Целият процес ще бъде наблюдаван от Европейската комисия (службата за борба с измамите със средства от ЕС – ОЛАФ). При предприети разследвания за разходите и при установяване на нарушения ще бъдат възстановявани средства и ще бъдат налагани глоби. Съветът пояснява, че някои от направените разходи ще бъдат покривани изцяло от бюджета на ЕС, но в общия случай ще бъде запазен принципът на съвместното финансиране на дейностите (и със средства от националния бюджет).

Всяка година ЕК ще утвърждава програмите за действие по закриването на ядрените мощности. Отпуснатите средства са насочени към демонтирането на турбинните и реакторните зали, и съпътстващите съоръжения към четирите посочени реактора в Козлодуй. Средствата ще послужат също за наблюдение, контрол и оценка на извършваните дейности. Всяка година ЕК ще изготвя доклад от наблюдението на изпълнението на плановете за действие по разглобяването на реакторите и съпътстващите технически мощности. 

Съветът отчита, че Еврокомисията ще наблюдава за случаи на измама, корупция и всякакви други незаконни действия, за да защити финансовите интереси на ЕС. При открити нередности ще бъдат налагани “решителни, съразмерни и разубеждаващи” наказания. Ще бъдат предприемани проверки на място и по документи от представители на Европейската сметна палата и ОЛАФ. С днешното решение се отпускат също 225 410 000 евро за демонтирането на два блока в АЕЦ “Бохунице” в Словакия. 

Съветът на ЕС одобрява отпускането и на 450 818 000 евро за закриването на два блока в АЕЦ “Игналина” в Литва. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *