post

Вече се набират кандидатури по програма “Хоризонт 2020”

Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да се справим с проблеми, което ще промени живота на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 — 2015 г., включително теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Време е да се заловим за работа. Финансирането от „Хоризонт 2020“ е от изключително значение за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и ще допринесе за растеж, заетост и по-добро качество на живота. „Хоризонт 2020“ е направена по начин, по който да се постигат резултати, а бюрократичните процедури бяха премахнати, за да стане участието по-лесно. Затова призовавам изследователите, университетите, бизнеса, включително МСП и други да се включат!

За пръв път Комисията посочи приоритетите за финансиране за две години, като по този начин показа по-ясно на изследователите и предприятията каква е насоката на изследователската политика на ЕС. Повечето покани от бюджета за 2014 г. и  вече са отворени за изпращане на кандидатури, а други ще ги последват през годината. Средствата ще бъдат съсредоточени в 12 области, включително персонализирано здравно обслужване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

В рамките на програмата учените ще имат достъп до безвъзмездни средства чрез Европейския научноизследователски съвет English, а младите учени ще могат да получават стипендии.

Финансирането за промишлеността ще даде тласък на информационните и комуникационни технологии, нанотехнологиите, усъвършенстваните производствени технологии, роботиката, биотехнологиите и космическите изследвания.

Междувременно области като здравеопазването, земеделието, енергетиката и транспорта ще могат да получават финансиране чрез бюджета, отделен за справяне със социалните предизвикателства.

Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:
– Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“
– Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
– Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

През следващите 7 години ще бъдат отпуснати 80 милиарда евро на университети, научноизследователски организации и предприятия за подпомагане на изследванията, посветени на нови продукти и услуги.

Надеждата е с тези значителни инвестиции да се даде тласък на европейската икономика на знанието и да се стимулират научните пробиви, помагащи на Европа да върви в крак със своите световни конкуренти. Програмата ще привлече частни инвестиции и ще предостави начално финансиране, което се очаква да доведе до повече технологични пробиви и открития и да подпомогне реализацията на новаторски идеи от лабораторията на пазара.

Поканите за представяне на проекти за 2014-2015 г. включват 500 милиона евро, предназначени за малките и средни предприятия.

Поне 60 % от общия бюджет на „Хоризонт 2020“ ще се използва за насърчаване на устойчивото развитие, а поне 35 % от разходите ще бъдат свързани с климата.

В сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС процедурата за кандидатстване за финансиране по „Хоризонт 2020“ бе опростена, за да могат участниците да получават бързи решения и да съсредоточат усилията си върху разработването на своите проекти.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център — научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки (вж. IP/13/668). През 2014 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания (включително това финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. ще нарасне до близо 9,9 млрд. евро. Окончателните суми за 2015 г. зависят от решението за бюджета за 2015 г.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания, който бе променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити.