Новини

Одитори от Сметната палата ще се обучават по ОПАК

Проектът е на стойност 1,125 млн. лева

Одиторите от Сметната палата започват обучения за осъществяване на ефективен и ефикасен независим външен одит в публичния сектор. Обученията ще бъдат реализирани по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), като стойността му е  2 125 656,23 лева. 

„Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност” стартира в средата на 2013 г. и ще приключи през януари 2015 г. Той се изпълнява по подприоритет 2.2 на програмата: „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

„Това е един от ключовите проекти по ОПАК, които в най-висока степен допринасят за постигане на целите на програмата. С него продължаваме политиката, започната през 2012 г., за финансиране на контролните институции като Сметната палата и АДФИ”, каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на встъпителната пресконференция по проекта.

Служителите, работещи в Сметната палата от одитните дирекции, от звено “Методология”, от дирекция “Правно-нормативно осигуряване” и от сектор “Информационно обслужване и IT сигурност” ще преминат серия от обучения, вкл. за работа със специализиран одитен софтуер ACL за анализи на бази данни и контрол, за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции, както и обучения по прилагане на специализирани одитни техники и методи.

Предвижда се по проекта да бъде въведен Наръчник за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции и одитната дейност на Сметната палата. За 18 месеца по проекта ще се проведат 56 обучения, предвидени за над 1200 служители от одитната институция. „Резултатите от проекта са от полза за крайния потребител на специфичната публична услуга, предоставяна от Сметната палата, каквато е одитът на държавни администрации, а именно – гражданското общество”, каза председателят на Сметната палата проф. д-р Валери Димитров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *