Новини

EPSO организира конкурс за асистенти в сферата на сградния фонд

Крайният срок за подаване на кандидатури е 1 април 2014 г.

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за асистенти в сферата на сградния фонд. Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса. От тези списъци ще се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз в Брюксел и в Люксембург.

Техниците-специалисти ще отговарят за задачи, свързани с управлението, прилагането, надзора и проследяването по отношение на сградния фонд. По-конкретно те ще отговарят за задачи в една от следните области:

Област 1: Инженер в областта на климатичните инсталации;
Област 2: Инженер в областта на електромеханиката и електрониката;
Област 3: Архитектура и вътрешно проектиране;
Област 4: Управление на проекти;
Област 5: Сигурност и здраве/Хигиена;
Област 6: Сигурност.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:
– да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
– да се ползвате с пълния обем граждански права;
– да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
– да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно наръчника относно конкурсите на общо основание на EPSO. Той представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Наръчникът ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 1 април 2014 г. в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *