post

Постигнатите резултати ще бъдат във фокуса на новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към момента риск от загуби по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. вече няма. Това коментираха от Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) по запитване, направено от Newbusiness.bg. Към 30 юни 2014 г. бюджетът на програмата е наддоговорен с 4,3% и от успешното приключване на договорите в изпълнение зависи сумата, която Управряващият орган ще представи за възстановяване от Европейската комисия чрез Сертифициращия орган. 

За кого е подходяща новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020?
Новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 предвижда подкрепа за насърчаване на предприемачеството (вкл. на младежкото предприемачество) чрез редица финансови инструменти. Ще се подкрепят създаването на нови предприятия във високо- и средно-технологичните сектори и тези на интензивни на знанието услуги съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП); развитието на нови идеи, нови продукти/услуги; трансфера на предприемачески идеи чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; придобиване на разрешителни, лицензи за реализация на нови за предприятията специализирани дейности; реализация на франчайзинг за предприятия с по-висок рисков профил, но с потенциал за създаване на висока добавена стойност и др. 

Целева група по тази група мерки са новорегистрирани предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро; предприемачи, търсещи възможности за развитие и реализация на по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно развитие и устойчивост. 

Предвид особената значимост за ЕС на определени специфични области, свързани с европейските и регионални предизвикателства, подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, например творчески и културни индустрии, предприятия разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предприемачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, приложения за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.Kонкретиката по отношение на критериите, на които трябва да отговарят проектите на младите предприемачи, както и параметрите на помощта, която те могат да получат са предмет на Насоките за кандидатстване и приложения към тях, съдържащи специфичните изисквания приложими към тази процедура. 

В насоките се съдържат конкретните условията за допустимост на кандидатите (вкл. допустимите за финансиране сектори на икономическа дейност), дейностите и разходите, сроковете за подаване на проектните предложения, минималният/максималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и други приложими условия. При официалното обявяване на дадена процедура, Насоките за кандидатстване и пълният пакет необходими документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg), на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (www.eufunds.bg), както и в един национален ежедневник.

Коя е основната целева група на ОПИК 2014-2020 г.?

Основната целева група и основният бенефициент на средствата по ОПИК са българските предприятия. ОПИК е програмата на българския бизнес и ще предоставя подкрепа за решаване на трудностите и предизвикателствата, с които предприятията в страната се сблъскват. По приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, са включени следните примерни дейности: развитие на сътрудничеството между предприятията, между научните среди и бизнеса, подкрепа за иновации в предприятията и подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания. Фокусирането на дейностите ще бъде в тематичните области, посочени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е в процес на разработване.

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, освен посочените по-горе примерни дейности за предприемачество, включва и подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството; подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на качеството и използване на ИКТ; подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП. По тази приоритетна ос е възприет секторен подход на подкрепа съгласно НСНМСП, като акцентът е върху високо, средно и ниско технологични сектори на икономиката.

По отношение на двата инвестиционни приоритета в рамките на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е възприет диференциран подход. По инвестиционен приоритет 3.1. “Енергийни технологии и енергийна ефективност”, по който се предвиждат дейности за повишаване на енергийната ефективност на предприятията ще бъде приложен подход на подкрепа без да е налице секторно ограничение на допустимите кандидати, докато по инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност”, включващ подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия или групи предприятия, подходът отново ще бъде секторен – МСП от преработващата промишленост.Каква друга подкрепа, освен финансова, предвижда програмата?ОПИК предвижда мерки за укрепване капацитета на бенефициентите за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси. Част от тези мерки включват подкрепа за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проектни предложения, съответстващи на целите и приоритетите на ОПИК; организиране на обучения, обучителни материали и др., конкретно предназначени и свързани с улесняването на изпълнението на ОПИК по теми като енергийна ефективност за предприятията, финансови инструменти, допълняемост с други програми и инструменти на ЕС, връзка на иновациите с бизнес развитието; изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПИК.

Кога ще започнат процедурите за кандидатстване по новата ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”?

Имайки предвид процедурата по официално одобрение на ОПИК от ЕК, както и необходимостта от сформиране на Комитет за наблюдение, който да приеме критериите за избор на операции по програмата, се очаква обявяването на процедури по програмата да стане възможно не по-рано от есента на тази година.

Какви нови мерки са заложени в сравнение с предишната ОП “Конкурентоспособност 2007-2013”?

С цел постигане на приемственост между двете оперативни програми, ОПИК предвижда продължаване на успешни и ефективни мерки от миналия програмен период, които са предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса. Разликата по-скоро ще се състои в подхода на изпълнение и управление на ОПИК. Подкрепата през новия програмен период трябва да бъде значително фокусирана върху определени дейности и мерки (като например иновации и иновативно развитие) от една страна и върху постигане на резултати от друга. Ще се цели максимално опростяване на процедурите от гледна точка на административната тежест, задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на всеки проект и всяка мярка, както и мониторинг на постигнатите резултати от самото начало на програмата. Мерките по новата програма трябва да мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, а не като краен източник на финансиране.