Новини

Приета е Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки

Първите онлайн обществени поръчки ще са в здравния сектор

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. Със стратегията се изпълнява едно от предварителните условия, поставени от Европейската комисия за подписване на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период. Тя е съгласувана със службите на ЕК, от които основна подкрепа е оказана от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги”.

В стратегията са обхванати мерки в пет области на въздействие – законодателство, практика по прилагане на законодателството, публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на административния капацитет и професионализма в сектора, контролна система.

Основните мерки в областта на законодателството включват приемане на нова правна рамка – нов рамков Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и подзаконова нормативна уредба, с която ще се осигури неговото прилагане. Със закона ще се въведат изискванията на приетите наскоро европейски директиви в областта.

За установяване на законосъобразна практика са включени две групи мерки – такива, които засягат действащото законодателство, и други, насочени към установяване на правилно разбиране и прилагане на новата правна рамка. Предвидено е изготвяне на нови и актуализиране на вече издадени методически насоки и указания на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Ще се издадат и няколко практически ръководства – за проследяване стъпка по стъпка на реда за провеждане на някои от основните процедури; за разясняване разпоредбите на новия закон; за правилата и спецификите при възлагане на „зелени“ поръчки. В дългосрочен план е включен и мониторинг на практиката и актуализиране при необходимост на издадените ръководства и насоки.

В областта на публичността и прозрачността ще има избор и поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на поръчки.

За укрепване на административния капацитет в сектора има няколко групи мерки, с които се цели установяване на устойчив и компетентен административен състав при основните участници във възлагателния процес. Част от мерките предвиждат провеждане на различни форми на обучения с цел повишаване знанията и уменията на лицата, пряко ангажирани в този процес. Те обхващат както обучения за персонала на възложителите, така и за органите с правомощия в сферите на методологията, контрола и обжалването.

Сектор здравеопазване е първият, който ще е обект на поръчките, тъй като там проблемите с обществените поръчки са най-големи”, коментира вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева.

Здравният министър Таня Андреева обяви, че интернет търговете ще стартират след три месеца. Тя подчерта, че те ще включват всички медицински продукти, заедно с лекарства, болнични консумативии продукти, доставчици на храна и напитки за лечебните заведения, доставка на медицинска апаратура и оборудване и др.

От своя страна правосъдният министър Зинаида Златанова подчерта, че сред изискванията на Европейския съюз за отпускане на средства от фондовете е да бъдат започнати реформи най-късно до началото на 2016 г. В това число влизат и такива в здравния сектор, информира 3e-news.

Златанова припомни, че от съюза изискват въвеждането на ново законодателство в областта на обществените поръчки, което да отговаря на европейските норми.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *