Новини

ЕК започва консултации за защитата на географските указания на неселскостопанските продукти

ЕК предложи задълбочен анализ на действащото в държавите членки нормативно уреждане на защитата на ГИ при неселскостопанските продукти и отражението му върху единния пазар

Европейската комисия постави началото на консултация за евентуалното обхващане на неселскостопанските продукти от защитата на географските указания. Това се прави с цел потребителите да установят автентичността и оригиналността на продуктите, като очакват, че качеството и рекламираните специфики не са мними.

Географското указание (ГУ) определя стоката като произхождаща от определена страна, регион или местност, като определено качество, репутация или друга характеристика на продукта се дължи на географския му произход, например вино бордо, муранско стъкло или пармска шунка. Произведените по традиционни методи или с географски произход, който им придава определени специфики, селскостопански продукти (сирене, вино, месо, плодове и зеленчуци и др.) могат да бъдат защитени на равнище ЕС (например сиренето пармезан). Неселскостопанските продукти обаче (керамика, мрамор, ножарски изделия, обувки, гоблени, музикални инструменти и др.) понастоящем не се ползват с допълнителна защита на ГУ — на равнище ЕС — към предоставената от националното законодателство.

Т.нар. Зелена книга се състои от две части. В първата се пита за действащите средства за защита на национално равнище и на равнище ЕС, както и за потенциалните социо-икономически и културни ползи, които могат да бъдат извлечени чрез една подобрена защита на ГУ в ЕС. Във втората са включени повече технически въпроси, с които се търси мнението на заинтересованите страни за възможните варианти за защита на равнище ЕС на ГУ при неселскостопанските продукти. Възможните цели за новите мерки са в широк диапазон — от свързаните с минималните изисквания за защита на ГУ по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) до предоставянето на допълнителни критерии за защита, подобно на включените в законодателството на ЕС за географските указания при селскостопанските продукти.

Всички заинтересовани страни — от потребителите на производителите и от дистрибуторите до местните органи на властта — се приканват да изпратят коментарите и предложенията си до 28 октомври 2014 г. Комисията ще публикува резултатите от допитването и ще ги вземе предвид при преценката си за целесъобразността от предприемането на по-нататъшни действия на равнище ЕС.

ЕС е обвързан от правилата за защита на ГУ по силата на Споразумението ТРИПС, което се отнася до всички 159 членове на Световната търговска организация (СТО) и обхваща както селскостопански, така и неселскостопански продукти. Във всички членуващи в СТО държави географските указания трябва да бъдат защитени, за да не бъдат заблуждавани потребителите относно произхода на стоките и за да се предотврати нелоялната конкуренция. Членовете на СТО имат право да използват различни правни инструменти, за да постигнат тази цел. Някои членове на СТО, включително 14 държави членки на ЕС, имат специална нормативна уредба за защита на ГУ при неселскостопански продукти.

На равнище ЕС понастоящем са защитени ГУ за вино, спиртни напитки, ароматизирани вина и селскостопанските продукти и храни. До този момент обаче в ЕС няма хармонизирана или обединена защита на ГУ за неселскостопанските продукти. Вместо това се прилагат националните правни инструменти, което води до различни равнища на правна защита в Европа. За да защитят дадено ГУ в ЕС производителите на неселскостопански продукти трябва да подават иск във всяка държава членка, където е предвидена такава защита — което е неефективно за единния пазар на ЕС, или да прибягват до съдебни производства при нарушения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *